آوازهای محلی


آری دلبرم اینگونه خواهد بود روزگاران پسین ما. آواز های محلی مرا به یاد تو خواهند انداخت، عطر شالیزارهای خیس خورده از باران های موسمی مرا به یاد تو خواهند انداخت. آواز غوک های شبگرد، سوسوی نورهای دوردستِ خانه‌های روستایی مرا به یاد تو خواهند انداخت. گذشته ها مدتهاست که در گذشته اند. همچون یادگاران مرگ، خفته در سینه‌ی خاک‌های بدون زرع، جملگی مرا به یاد تو خواهد انداخت.
صدای درختان سر به فلک کشیده، پیچیده در پنجه‌ی باد، صدای تو را در گوشم تداعی خواهند کرد، آن دم که از پایداری عشق سخن می‌گفتی…
گذشته‌ها مدتهاست که در گذشته‌اند.
آری دلبرم، روزگاران پسین ما اینگونه خواهند بود…
سعید فرض پور

SfadminAuthor posts

Avatar for sfadmin

یک نویسنده

Comments are disabled.