پرنده


هیچ کس طرفدار پرنده نبود، نه آنکه آب و دانه در قفسش می‌گذاشت، و نه آنکه از قفس آزادش می‌کرد. آن که در قفس آب و نانش می‌داد امید داشت که پرنده کوچک تا آخرین دم حیات برایش آواز بخواند، و آنکه از قفس فراری‌اش می‌داد نمی‌دانست پرنده‌ی عادت کرده به قفس، در آزادی آب و دانه نخواهد یافت. خواهد مرد…
هر دو دنبال امیال خود بودند
هیچ‌کس طرفدار پرنده نبود…

سعید فرض پور

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.