ورای باورها


،در ورای رویاها و باورهایم سرزمینی دارم زیبا تر از بهشت زمینی دارم پاک تر از آسمان
اگر بدانم برای ساختن و نگهداری از آن چه مسؤلیتی بر دوش دارم

سعید فرض پور

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.