اسفند 1399

دل آدمها

قلعه ها همیشه به صاحب، نیاز دارند. درست مثل دل. دلتان که بی صاحب ماند حتی اگر درها نفوذ ناپذیر باشند، همیشه ... ادامه مطلب