دل آدمها


قلعه ها همیشه به صاحب، نیاز دارند. درست مثل دل. دلتان که بی صاحب ماند حتی اگر درها نفوذ ناپذیر باشند، همیشه دزدانی هستند که از برج و باروی دلتان بالا  بیایند،
دلها چه سخت به صاحب خانه محتاجند.

سعید فرض پور.

SfadminAuthor posts

Avatar for sfadmin

یک نویسنده

Comments are disabled.