آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه سیزدهم – ویراستاری فنی و ادبی

 1. تعریف ویراستاری
 2. ویراستاری فنی یا ظاهری
 3. ویراستاری ادبی یا ساختاری
 4. ارتباط ویراستاری با مولفین و مترجمین
 5. اهمیت نشانه گذاری
 6. نوشتن درست واژگان
 7. حشو یا تکرار زائد
 8. جدا نویسی یا پیوسته نویسی
 9. تنوین
 10. حذف به قرینه
 11. ایجاز
 12. کاربرد نا مناسب افعال معین
 13. فعل مجهول
 14. را ی مفعولی
 15. توجه به بار معنایی کلمات