آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه چهاردهم – لحن ،زبان محاوره و زبان معیار در داستان نویسی

  1. تعریف لحن
  2. تفاوت لحن با لحجه
  3. تعریف زبان معیار
  4. تعریف زبان محاوره
  5. رابطه ایده با نوع زبان